Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, określa zasady i sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach strony internetowej x-vape.pl a także zawiera informacje w zakresie stosowania na stronie internetowej plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

DANE KONTAKTOWE

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z niniejszą Polityką Prywatności, możesz skontaktować się z  Administratorem poprzez:

adres e-mail:                          xvape.biuro@gmail.com

lub pisemnie na adres:            ul. SZCZĘSNA 26, 02-454 WARSZAWA

DEFINICJE

Administrator danych osobowych – X-WOLF sp. z o.o.

Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej poprzez jeden lub kilka czynników pozwalających na określenie fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości osoby fizycznej, również dane o lokalizacji, nr IP urządzenia, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii,

Polityka – niniejsza Polityka Prywatności,

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Strona – strona internetowa Administratora: www.x-vape.pl

Użytkownik – każdy podmiot odwiedzający Stronę lub korzystający z jednej lub kilku usług lub funkcjonalności udostępnianych na Stronie.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest x-wolf sp.zo.o.
 • Twoje Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z RODO.
 • Korzystanie ze Strony, zawieranie jakichkolwiek umów i związane z tym podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem:
 • brak podania danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umów z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 • obowiązków ustawowych Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
 • Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERAMY?

W zależności od tego, jakie działania będziesz podejmował na Stronie możemy poprosić Cię o podanie następujących Danych osobowych:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • adres do doręczeń;
 • numer telefonu;
 • nazwa prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej;
 • numer NIP;
 • numer rachunku bankowego,

ponadto, możemy przetwarzać Twoje Dane osobowe, takie jak adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii.

PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator uprawniony jest do przetwarzania Danych osobowych w przypadkach, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d) RODO),
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO),
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w następujących celach i na wskazanych podstawach prawnych:

 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych na Stronie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;
 • w celu realizacji obowiązków Administratora danych osobowych związanych z ochroną danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne do wykonania tych obowiązków (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoja aktywność na Stronie, w tym Twoje Dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza również te Dane w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Newsletter

Jeżeli podałeś nam swój adres e-mail oraz imię w celu otrzymywania newslettera, Administrator będzie świadczył na Twoją rzecz usługę  newslettera. Podanie Danych osobowych w celu zapisu do newslettera jest dobrowolne, jednak niezbędne do jego otrzymywania.

W tym przypadku Twoje Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • w przypadku kierowania do Ciebie treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w związku z wyrażoną przez Ciebie zgodą na otrzymywanie newslettera;
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników na Stronie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez napisanie do Nas maila z prośbą o rezygnacji .

Rezygnacja z newslettera nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

Kontakt z Administratorem

/1/

W celu kontaktu lub wysłania zapytania, możesz w każdej chwili skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem podanego adresu e-mail xvape.biuro@gmail.com

W związku z tym, Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi zapytania przesłanego za pośrednictwem poczty e-mail – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Strony w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

/2 Formularz kontaktowy/

Administrator udostępnia na Stronie formularz kontaktowy, umożliwiający Użytkownikom skontaktowanie się z Administratorem i zadanie pytań.

W związku z tym, Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez formularz kontaktowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Strony w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

Portale społecznościowe

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe również jeżeli odwiedzasz profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (sieci X-VAPE). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora, promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, produktów, a także w celu komunikacji z Użytkownikami za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności w mediach społecznościowych (komentarz, wiadomość, chat, zaproszenie, reakcja). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki.

Jeżeli kontaktujesz się z Administratorem za pośrednictwem wiadomości prywatnej przekazujesz swoje Dane osobowe, w zależności od formy kontaktu: w postaci imienia i nazwiska, wizerunku, adresu e-mail. Twoje Dane są wówczas przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, zaś podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. Korzystanie z portali społecznościowych podlega odrębnym regulaminom i politykom prywatności podmiotów będących administratorami tych portali, którzy niezależnie od Administratora świadczą na Twoją rzecz usługi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Zostawiając komentarz na prowadzonych przez Administratora portalach społecznościowych, również przekazujesz swoje Dane osobowe służące Ci do prowadzenia konta na danym portalu. Dane przetwarzane są wówczas w celu publikacji komentarza, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Opublikowany komentarz wraz z Twoimi Danymi będzie widoczny na danym portalu. Możesz go w każdej chwili zmodyfikować lub usunąć. Również w tym przypadku korzystanie z portali społecznościowych podlega odrębnym regulaminom i politykom prywatności podmiotów będących administratorami tych portali, którzy niezależnie od Administratora świadczą na Twoją rzecz usługi.

Marketing

Administrator może przetwarzać Dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych polegających na:

 • wyświetlaniu Użytkownikom na Stronie treści marketingowych, które nie są dostosowane do ich preferencji (reklama kontekstowa);
 • wyświetlaniu Użytkownikom na Stronie treści marketingowych odpowiadających ich zainteresowaniom (reklama behawioralna),
 • w celu realizowania działań marketingowych, Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych, Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących Użytkowników w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Pozwala to na lepsze dopasowanie wyświetlanych treści do indywidualnych preferencji i zainteresowań Użytkowników Strony.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ CI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administrator dokłada należytej staranności w celu zapewnienia należytej ochrony danych osobowych, w szczególności stosuje środki organizacyjne i prawne wymagane przez RODO.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

 • Prawo dostępu do treści swoich danych i uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych.
 • Prawo do sprostowania danych, gdy są one nieprawidłowe.
 • Prawo żądania usunięcia danych. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych przez określony czas i w określonym zakresie. Żądanie ograniczenia przetwarzania danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 • Prawo do przenoszenia danych.
 • Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego.
 • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Zgłoszenie sprzeciwu nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH W WITRYNIE

W związku z realizacją usług Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, firmy badawcze, podmioty świadczące usługi księgowe, podmiotom świadczącym usługi marketingowe (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem.

Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do zrealizowania danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego realizacji.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub zrealizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

PROFILOWANIE

Profilowanie zgodnie z RODO jest dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

W określonych przypadkach możemy dokonywać profilowania. Profilowanie zawsze jest jednak prowadzone na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody. Administrator nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałoby  w stosunku do Ciebie jakiekolwiek skutki prawne lub w inny sposób miało na Ciebie istotny wpływ.

Na podstawie Twoich wcześniejszych działań na Stronie lub portalach społecznościowych, Administrator może kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy lub też realizować inne działania marketingowe.

PLIKI COOKIES

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Stronę. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W niniejszej Polityce Prywatności informacje dotyczące plików cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii wykorzystywanych w ramach Strony.

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających Stronę w następujących celach:

 • dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Witryny ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
 • analizy sposobu korzystania ze Strony, tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Strony, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości Strony (pliki cookies spółki Google LLC dot. usługi Google Analytics);
 • korzystania z funkcjonalności mediów społecznościowych m.in. subskrypcji profilu prowadzonego przez Administratora w mediach społecznościowych (pliki cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak __________);

Cookies serwisowe

Administrator wykorzystuje tzw. cookies serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikom usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

 • pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user-input cookies);
 • uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
 • sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
 • trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika, na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),
 • pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies:
 • Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google – tj. podmiot, któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania ze Strony przez Użytkownika, w tym tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Strony).

Cookies marketingowe

Administrator może wykorzystywać również pliki cookies do celów marketingowych, w tym w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator może przechowywać informacje lub uzyskiwać dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.

Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mają możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Strony.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym Administrator będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Wycofanie zgody na korzystanie z plików cookies

Możesz w każdej chwili wycofać swoją zgodę na korzystanie z plików cookies. W tym celu powinieneś usunąć pliki cookies z urządzenia, a następnie zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Pliki cookies zostaną automatycznie usunięte.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator dokłada należytej staranności w celu zapewnienia należytej ochrony danych osobowych, w szczególności stosuje środki organizacyjne i prawne wymagane przez  RODO.

Niniejsza Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od dnia 01-04-2024r.

WYKAZ NARZĘDZI WYKORZYSTUJĄCYCH PLIKI COOKIES

Wykaz narzędzi wykorzystujących pliki cookies możesz znaleźć TUTAJ:

Nazwa narzędziaOpis działania oraz plików cookies
Google Tag ManagerKorzystam z narzędzia Google Tag Manager zapewnianego przez amerykańską spółkę Google LLC, które to narzędzie służy do zarządzania tagami i ładowaniem skryptów w ramach strony. Google Tag Manager jako narzędzie samo w sobie nie gromadzi żadnych informacji poza tymi, które niezbędne są do jego prawidłowego działania, ale odpowiada za ładowanie innych skryptów opisanych poniżej.
Google AnalyticsKorzystam z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez amerykańską spółkę Google LLC. W celu korzystania z Google Analytics, zaimplementowany został w kodzie strony specjalny kod śledzący Google Analytics. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies dotyczące usługi Google Analytics. W każdej chwili możesz zablokować kod śledzący Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google.Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje na temat Twojej aktywności na mojej stronie. W ramach Google Analytics mam dostęp wyłącznie do Informacji Anonimowych.Dzięki zgromadzonym w ten sposób informacjom, mogę prowadzić analizy zachowań użytkowników na mojej stronie internetowej i prowadzić statystyki z tym związane, a następnie wyciągać wnioski z tej statystki w celu projektowania rozwiązań poprawiających efektywność strony. Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z wykorzystywaniem przez Google danych z witryn i aplikacji, które korzystają z usług Google, zachęcam do zapoznania się z tymi informacjami.
Meta PixelKorzystam z systemu reklamowego Meta zapewnianego przez amerykańską spółkę Meta Platform Inc. W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań na mojej stronie zaimplementowałem w ramach strony Pixel Meta, który w sposób automatyczny informacje na temat Twojej aktywności na mojej stronie przesyłane następnie do systemu reklamowego Meta. W ramach systemu reklamowego Meta mam dostęp wyłącznie do Informacji Anonimowych.Dzięki zgromadzonym w ten sposób informacjom jestem w stanie wyświetlać Ci reklamy w ramach systemu reklamowego Meta w zależności od Twoich zachowań na mojej stronie oraz prowadzić pomiary skuteczności realizowanych kampanii reklamowych w celu wyciągania wniosków pozwalających na optymalizację tych kampanii pod kątem efektywności. Spółka Meta Platform Inc. może łączyć informacje zbierane z wykorzystaniem Pixel Meta z innymi informacjami o Tobie gromadzonymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisów zarządzanych przez spółkę (m.in. Facebook, Instagram) i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Meta nie są już zależne ode mnie, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Meta. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności. Tutaj znajdziesz przydatne informacje w tym zakresie.
Google AdsKorzystam z funkcji remarketingowych dostępnych w ramach systemu reklamowego Google zapewnianego przez amerykańską spółkę Google LLC. Przy okazji odwiedzin mojej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w Twoim urządzeniu plik remarketing cookie firmy Google, który zbiera informacje na temat Twojej aktywności na mojej stronie. Dzięki zgromadzonym w ten sposób informacjom jestem w stanie wyświetlać Ci reklamy w ramach sieci Google w zależności od Twoich zachowań na mojej stronie. Przykładowo, jeżeli wyświetlisz jakiś produkt, informacja o tym fakcie zostanie odnotowana przez plik remarketing cookie, co sprawi, że będę mógł skierować do Ciebie reklamę dotyczącą tego produktu lub jakąkolwiek inną, którą uznam za właściwą. Reklama ta zostanie wyświetlona Ci w ramach sieci Google podczas korzystania przez Ciebie z Internetu, przeglądania innych stron internetowych itp. Podkreślam, że używając Google Ads, korzystam wyłącznie z Informacji Anonimowych.  Używając Google Ads, jestem jedynie w stanie definiować grupy odbiorców, do których chcielibyśmy, by nasze reklamy docierały. Na tej podstawie Google podejmuje decyzję, kiedy i w jaki sposób zaprezentuje Ci moją reklamę.Jeżeli nie chcesz otrzymywać personalizowanych reklam, możesz zarządzać ustawieniami reklam bezpośrednio po stronie Google: https://adssettings.google.com/. Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z wykorzystywaniem przez Google danych z witryn i aplikacji, które korzystają z usług Google, zachęcam do zapoznania się z tymi informacjami.